Kapri
Kapri Origin:
English
Kapri Pronounce:
Meaning of Kapri:
Caprice.
Kapri in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Kapri?
BOYS
GIRLS
+ Kapri

Meaning and origin of the baby name kapri-2. Meaning of kapri-2. What does kapri-2 mean? kapri-2 origin. Information about kapri-2.

Kapri originates in English language and means Caprice.