Sheng-Li
Sheng-Li Origin:
Chinese
Sheng-Li Pronounce:
Meaning of Sheng-Li:
The Chinese name Sheng-Li means - victorious
Sheng-Li in Wiki Encyclopedia: Wikipedia
Like the Name Sheng-Li?
BOYS
+ Sheng-Li
GIRLS

Meaning and origin of the baby name sheng-li. Meaning of sheng-li. What does sheng-li mean? sheng-li origin. Information about sheng-li.

Sheng-Li originates in Chinese language and means The Chinese name Sheng-Li means - victorious